@50453

Art

Riyu เข้าชม 131
มีแฟนเป็น '' นักเขียน '' เขาจะเปลี่ยนทุกอย่างเป็น '' บทกวี ''
แต่... ถ้าเธอมีแฟนเป็นฉัน '' คนนี้ '' ฉันจะเปลี่ยบนทุก '' วินาที '' ใ้ห้มีแต่เรา ♥~