P.KOII
nisemonogatari: งั้น  ก้อย ๆๆๆ แล้ว ไป นอน ก่อน น้าๆๆแต่ เช้า แล้ว ยังต้องไป เรียน สะอีก งั้น ไป นอ ...
จ้า แต่ว่าเราต้องเล่นตอนดึกๆนะ^^