@173241
nonhowtheway
oak072544: บอกวิธีแต่งให้สวยให้หน่อยก็ได้นะครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง//อิๆ
จะให้เขียนบอก ผมก็ไม่รู้นะว่าจะบอกยังไงดี // จินตนาการ + photoshop + ความรู้ด้าน html <-- อันหลังนี่บางทีผมก็เปิดอากุ๋ ก็อบมาดัดแปลงแหละ