wootza2014
gun23371: ก็ได้จากการโพส การตั้งกระทู้ นะคับแล้วก็โดเนท [ถ้ามีเงินนะคับ]
ตั่งกระทุ้นี้จะโพตอะไรบ้างละครับ ปรกติคุณโพตอะไร