@60719
The Yaranaika Master
KITTEN: HBD นะท่าน ไม่ว่าท่านจะหายไปไหน โปรของท่านก็ยังคงสยองเช่นเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง
เหอะๆ ตรูดมา