@AzuNyanMoeChan
AzuNyanMoeChan

ไม่อยู่ตอบคือไม่อยู่พวกคุณจะรีบร้อนเร่งเอาคำตอบกันไปคนไม่อยู่ก็คือไม่อยู่ตอบคุณค่ะ
ใครรีบร้อนเอาคำตอบละตัดสินใจเองอะไรเองผิดพลาดขึ้นมาแอดมินไม่สนใจไม่รับรู้ด้วยนะคะ