@Liely
L

2TH Master

Master LVL

เป็นสมาชิกตั้งแต่

สถานะยืนยัน

ยืนยันอีเมลแล้ว
ยืนยันโทรศัพท์แล้ว
UID1568176
Fame54
EXP9771
เพศผู้ชาย
อายุ

ข้อความ

stage.nativeWindow.width = 1280;
stage.nativeWindow.height = 720;
trace(stage.nativeWindow.width, stage.nativeWindow.height);
Output: 1280 720
* ถ่ายภาพหน้าต่าง แล้วเอามาเปิดเทียบขนาดจริง *

ข้อความ

© 2TH All rights reserved.