@meann
L

2TH Master

Master LVL

เป็นสมาชิกตั้งแต่

สถานะยืนยัน

ยืนยันอีเมลแล้ว
ยืนยันโทรศัพท์แล้ว
UID166398
Fame44
EXP17622
เพศผู้ชาย
https://www.youtube.com/watch?v=Om9bBth7FEQ

ข้อความ

Hello สวัสดี กระผมนี่จะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุข
ผมนั้นมีความสุขไม่เคยจะทุกข์ มันสนุกกว่าเขาเพื่อน

 

ข้อความ