1. เว็บบอร์ด
 2. Anime Gallery
 3. Cosplay
 4. อ่านกระทู้
ตอบกระทู้

:.COSPLAY.: Wolfgang Amadeus Mozart [2P]

ดู 1151 ตอบ1 คะแนน
akiakane
L
ก่อนจะคิดไปบินบนฟ้า ยืนบนพื้นให้มั่นคงก่อนไหม?!
Fame • 76
C h a r a c t e r : W o l f g a n g  A m a d e u s M o z a r t
T i t l e : F a t e / G r a n d  O r d e r 
C o s e r : J O N I T A @ J a p a n
C r e d i t : C u r e W o r d l d C o s p l a y :.COSPLAY.: Wolfgang Amadeus Mozart [2P]

Don't judge people from the outside. Like any rose has thorns, the more the person apears nice
on the outside, the more you should doubt the inside. 外から人を裁かないでください。
sonsak
L
Fame • 199
สู้ต่อไป Emoji
  © 2TH All rights reserved.