@10092
AzuNyanMoeChan
kunter: ไม่ๆ เหมือนกดที่คะแนนแล้วไม่มีอะไรขึ้นอะไรเลย = = //เพราะปกติเราจะกดคะแนนจะได้รู้ว่ากระทู้เราเม้นไปแล้วประมานนี้ แต่พอกดไม่ได้นี่เศร้าเลย 5555
มีคนแจ้งเค้ามาว่ากระทู้ที่เค้าไปโปรโมทล่าสุดก็กดคะแนนไมไ่ด้เหมือนกัน งงดี แต่เค้าไปกดคะแนนกระทู้คนอื่นได้นะ งงแหะ